Poslání SML

Vítejte na stránkách Sdružení Martina Luthera v ČR - sdružení, které chce svou malou službou přispět k realizaci Velkého poslání - šíření Evangelia o Ježíši Kristu, a to skrze službu v těchto dílčích oblastech působení Církve Kristovy:

 

  • materiální i teologická podpora evangelických církví, sborů a organizací vzešlých z lutherské reformace
  • péče o lutherskou reformační tradici skrze vydávání kvalitní literatury, pořádání přednášek a konferencí;
  • zprostředkování cizojazyčné odborné literatury pro teologické knihovny v rámci Slezské církve evangelické a. v.;
  • podpora teologického vzdělávání a církevního školství Slezské církve evangelické a. v.;
  • spolupráce s domácími i zahraničními organizacemi podobného zaměření.    Motto sdružení:

    "A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry."

(Apoštol Pavel v listu Galatským 6,10)